El Cercle

Coherent amb els seus objectius fundacionals i la seva trajectòria històrica, el Cercle d’Economia és una associació cívica que busca contribuir a la millora de la qualitat del debat públic mitjançant l’emissió d’opinió independent sobre els principals reptes que condicionen el progrés econòmic, social i polític.

Una personalitat singular i d’una mirada plural coherent amb la complexa societat dels nostres dies

Els seus 1250 socis i les seves 105 entitats col·laboradores fan del Cercle una entitat plural i independent de qualsevol tipus d’interès privat, sectorial o polític. La diversitat de perfils professionals i sensibilitats polítiques dels seus socis fa del Cercle una institució socialment molt transversal. Aquest tret dota el Cercle d’una personalitat singular i d’una mirada plural coherent amb la complexa societat dels nostres dies. La independència del Cercle respecte d’interessos sectorials o polítics de qualsevol tipus està basada en dos fets rellevants. Un, l’esperit de lliure pensament i opinió arrelat a l’entitat des de la seva fundació en els anys cinquanta del segle passat, i que s’ha manifestat en circumstàncies no sempre fàcils. Un altre, en el fet que el seu finançament es sosté únicament de les aportacions dels seus socis i entitats col·laboradores.

El Cercle defineix la seva activitat al voltant de tres grans eixos:

Un lloc de trobada

El Cercle és un espai de trobada i un fòrum de debat, obert a les diverses corrents i sensibilitats pròpies d’una societat oberta i plural.

Un centre d'opinió

Conseqüència d’aquest intens debat, el Cercle ha opinat sobre les grans qüestions de cada moment, a les que ha intentat aportar una visió compartida, allunyada d’interessos, que encara legítims, tenen caràcter gremial o sectorial.

Un nucli promotor d’iniciatives

Al llarg de la seva història el Cercle ha liderat o donat suport a iniciatives en àmbits diversos, procurant contribuir a conformar una societat oberta i plural i una economia dinàmica i innovadora capaç d'oferir oportunitats de millora a tots els ciutadans, especialment a aquells que més ho necessiten.

Junta Directiva

La Junta Directiva constitueix el màxim òrgan de govern del Cercle d’Economia en el període entre les Assemblees de Socis, de caràcter anual.

Al llarg de la seva història, les juntes directives s’han caracteritzat per la seva pluralitat i la seva renovació. Així, les diverses juntes que s’han succeït des de 1958, reflecteixen la pluralitat d’orientacions professionals i sensibilitats polítiques dels associats del Cercle. Al seu torn, d’acord amb la voluntat expressa dels fundadors, recollida en els Estatuts del Cercle, els presidents, i les seves respectives juntes, s’han renovat cada tres anys, sense que es consideri la possibilitat de mandats presidencials superiors a aquests tres anys. Aquesta característica estatutària ha resultat fonamental per al desenvolupament i dinamització del Cercle.

President

Jaume Guardiola Romojaro

Vicepresidentes

Teresa Garcia-Milà

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Núria Cabutí

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Secretària

Camino Quiroga

Secretària de la Junta Directiva

Tresorera

Carmina Ganyet

Tresorera del Cercle d'Economia

Secretari Tècnic

Oriol Aspachs

Secretari Tècnic

Vocal

Marc Puig

Membre de la Junta Directiva

Miguel Trías Sagnier

Membre de la Junta Directiva

Jordi Amat

Membre de la Junta Directiva

Maite Barrera

Membre de la Junta Directiva

Daniel Aicart

Membre de la Junta Directiva

Clara Campàs

Membre de la Junta Directiva

Mercè Conesa

Membre de la Junta Directiva

José María Lassalle

Membre de la Junta Directiva

Núria Mas

Membre de la Junta Directiva

Pol Morillas

Alfonso Rodés

Membre de la Junta Directiva

Francesc Rubiralta

Membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia

Laura Urquizu

Membre de la Junta Directiva

Xavier Vives

Membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia

Rita Almela

Director General

Miquel Nadal

Director General

President

Javier Faus

President del Cercle d'Economia

Vicepresidents

Jordi Gual

Marc Puig

Membre de la Junta Directiva

Secretària

Camino Quiroga

Secretària de la Junta Directiva

Tresorera

Carmina Ganyet

Tresorera del Cercle d'Economia

Vocals

Silvia Alsina

Membre de la Junta Directiva

Jordi Amat

Membre de la Junta Directiva

Núria Cabutí

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Mercè Conesa

Membre de la Junta Directiva

Cristina Garmendia Mendizábal

Membre de la Junta Directiva

José Manuel González-Páramo

Membre de la Junta Directiva

Jaume Guardiola Romojaro

Jordi Hereu

Membre de la Junta Directiva

José María Lassalle

Membre de la Junta Directiva

Núria Mas

Membre de la Junta Directiva

Mònica Ribé

Membre de la Junta Directiva

Alfonso Rodés

Membre de la Junta Directiva

Miguel Trías Sagnier

Membre de la Junta Directiva

Laura Urquizu

Membre de la Junta Directiva

Teresa Garcia-Milà

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Francesc Rubiralta

Membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia

Xavier Vives

Membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia

Maite Barrera

Membre de la Junta Directiva

Secretària General

Mercè Franquesa

Secretari Tècnic

Oriol Aspachs

Secretari Tècnic

President

Juan José Brugera

President del Cercle d'Economia (2016 - 2019)

Vicepresidents

Teresa Garcia-Milà

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Jordi Gual

Juan-José López Burniol

Marc Puig

Membre de la Junta Directiva

Vocals

Ramón Asensio

Núria Basi Moré

Jaime Carvajal Hoyos

Antón Costas

President del Cercle d'Economia (2013-2016) i President de la Fundació Cercle d'Economia (2018-2021)

Joan B. Culla Clarà

Eusebio Díaz Morera

Javier Faus

President del Cercle d'Economia

Cristina Garmendia Mendizábal

Membre de la Junta Directiva

Jaume Guardiola Romojaro

Amancio López

Jordi Mercader Barata

Marta Plana Drópez

Josep Ramoneda

Joan Roca Sagarra

Francesc Rubiralta

Membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia

Miguel Trías Sagnier

Membre de la Junta Directiva

Jordi Alberich

Directora General

Marta Angerri Feu

Gerent

Jordi Jiménez Hita

Assessor Econòmic

Joan-Ramon Borrell

Secretari Tècnic

Oriol Aspachs

Secretari Tècnic

President

Antón Costas

President del Cercle d'Economia (2013-2016) i President de la Fundació Cercle d'Economia (2018-2021)

Vicepresidents

Marc Puig

Membre de la Junta Directiva

Vocals

Ramón Asensio

Juan José Brugera

President del Cercle d'Economia (2016 - 2019)

Rosa Cañadas

Joan B. Culla Clarà

Jordi Gual

Juan-José López Burniol

Amancio López

Jordi Mercader Barata

Alfred Pastor

Marta Plana Drópez

Josep Ramoneda

Joan Roca Sagarra

Director General

Jordi Alberich

Secretària General

Marta Angerri Feu

Gerent

Jordi Jiménez Hita

Secretari Tècnic

Joan-Ramon Borrell

President

Josep Piqué

President del Cercle d'Economia (1995-1996) i (2011-2013)

Vicepresidents

Antón Costas

President del Cercle d'Economia (2013-2016) i President de la Fundació Cercle d'Economia (2018-2021)

Director general

Jordi Alberich

Vocals

Rosa Cañadas

Joan B. Culla Clarà

Javier Faus

President del Cercle d'Economia

Teresa Garcia-Milà

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Jordi Gual

Juan-José López Burniol

Amancio López

Miquel Nadal

Director General

Alfred Pastor

Marc Puig

Membre de la Junta Directiva

Josep Ramoneda

Àngel Simon

Secretari tècnic

Joan-Ramon Borrell

Gerent

Jordi Jiménez Hita

Secretària general

Marta Angerri Feu

President

Salvador Alemany

President del Cercle d'Economia (2008-2011)

Vicepresidents

Antón Costas

President del Cercle d'Economia (2013-2016) i President de la Fundació Cercle d'Economia (2018-2021)

Josep Piqué

President del Cercle d'Economia (1995-1996) i (2011-2013)

Director General

Jordi Alberich

Vocals

Rosa Cañadas

Pedro Fontana

President del Cercle d'Economia (1996-1999) i president de la Fundació Cercle d'Economia

Teresa Garcia-Milà

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Juan-José López Burniol

Andreu Mas-Colell

Miquel Nadal

Director General

Alfred Pastor

Josep Ramoneda

Joan Roca Sagarra

Àngel Simon

Assessora General

Secretari Tècnic

Joan-Ramon Borrell

Gerent

Directora de Programes

Marta Angerri Feu

President

Vicepresidents

Antón Costas

President del Cercle d'Economia (2013-2016) i President de la Fundació Cercle d'Economia (2018-2021)

Director General

Jordi Alberich

Vocals

Salvador Alemany

President del Cercle d'Economia (2008-2011)

Pedro Fontana

President del Cercle d'Economia (1996-1999) i president de la Fundació Cercle d'Economia

Carmina Ganyet

Tresorera del Cercle d'Economia

Teresa Garcia-Milà

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Juan-José López Burniol

Miquel Nadal

Director General

Josep Piqué

President del Cercle d'Economia (1995-1996) i (2011-2013)

Josep Ramoneda

Joan Roca Sagarra

Assessora General

Secretari Tècnic

Joan-Ramon Borrell

Gerent

Directora de Programes

Marta Angerri Feu

President

Antoni Brufau

President del Cercle d'Economia (2002-2005)

Vicepresidents

Antón Costas

President del Cercle d'Economia (2013-2016) i President de la Fundació Cercle d'Economia (2018-2021)

Director General

Jordi Alberich

Vocals

Pedro Fontana

President del Cercle d'Economia (1996-1999) i president de la Fundació Cercle d'Economia

Teresa Garcia-Milà

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Juan-José López Burniol

Jordi Mercader Miró

Joan Molins

President del Cercle d'Economia (1992-1995)

Assessora General

Secretari Tècnic

Joan-Ramon Borrell

Gerent

President

Vicepresidents

Antoni Brufau

President del Cercle d'Economia (2002-2005)

Antón Costas

President del Cercle d'Economia (2013-2016) i President de la Fundació Cercle d'Economia (2018-2021)

Vocals

Antón Costas

President del Cercle d'Economia (2013-2016) i President de la Fundació Cercle d'Economia (2018-2021)

Pedro Fontana

President del Cercle d'Economia (1996-1999) i president de la Fundació Cercle d'Economia

Teresa Garcia-Milà

Vicepresidenta del Cercle d'Economia

Joan Molins

President del Cercle d'Economia (1992-1995)

Alfred Pastor

Carlos Tusquets

President del Cercle d'Economia (1989-1992)

Gerent

Entitats col·laboradores

El desenvolupament del Cercle va portar a la seva Junta Directiva, a inicis dels anys vuitanta, a plantejar-se com finançar la creixent activitat de l’Entitat, sense que això suposés trencar la tradició de mantener unes quotes d’associat moderades. Així, es va crear la figura de l’Entitat Col·laboradora com a instrument bàsic per a facilitar el funcionament del Cercle. En l’actualitat són 105 les entitats col·laboradores del Cercle d’Economia. Entre elles es troben entitats de personalitat i dimensió diversa, representatives dels diversos sectors de la nostra economia.

Totes les entitats col·laboradores

Endavant

Els socis

Des dels seus inicis, el Cercle d’Economia ha buscat ser un espai obert i dinàmic en què el protagonista fos el soci, amb les seves opinions i les seves propostes.

Amb aquest objectiu, al llarg d’aquestes dècades, s’ha organitzat jurídicament sota la forma d’associació. Aquesta figura associativa és la que millor facilita el desenvolupament d’aquesta vocació de diàleg, debat i propostes. Alhora, situa el govern de l’entitat en tots els seus associats. La transversalitat del perfil dels socis és la millor mostra de la personalitat del Cercle. Són persones procedents d’àmbits professionals diversos, amb sensibilitats socials, ideològiques i polítiques també diverses. Però que comparteixen l’objectiu de fer de l’entitat un espai on el debat, el diàleg i l’opinió es posen al servei de l’interès general de la societat, del bé comú, més enllà dels legítims i específics interessos de cada col·lectiu professional o polític. Actualment, el Cercle el conformen prop de 1.250 socis. La gran majoria d’ells residents a Barcelona i Catalunya en general, si bé és també significatiu el nombre de socis residents a Madrid.

Si vols fer-te soci del Cercle d’Economia pots enviar-nos un email a: secretaria@cercledeconomia.com

També pots trucar-nos al: 93 200 81 66

Coneix la història del Cercle

Endavant