Comunicat de la Mesa Electoral als socis i sòcies del Cercle d’Economia

Benvolguts Socis/Benvolgudes Sòcies, 

Un cop constituïda i en l’exercici de les funcions que estatuàriament li corresponen, la Mesa Electoral ha aprovat, amb el vot favorable de tots els seus membres, establir determinades mesures per a facilitar la participació dels socis en el procés electoral convocat per la Junta Directiva i que culminarà, el proper dia 12 de juliol, amb l’elecció de la nova Junta Directiva del Cercle d’Economia. 

Les mesures que tot seguit s’exposen han estat acceptades per les dues candidatures admeses al procés electoral: 
 

1.- Horari per a exercir, presencialment, el dret de vot. 

Donat l’interès que ha suscitat entre la massa social les eleccions convocades per al proper dia 12 de juliol, la Mesa Electoral, a petició de les dues candidatures, ha acordat ampliar l’horari de votació des de les 10:00 hores fins les 19:00 hores del dia 12 de juliol, durant el qual tindrà lloc l’Assemblea General convocada en primera convocatòria a les 16:30 hores i en segona a les 17:00 hores.  

Atès que en els propers dies, els candidats informaran dels seus respectius programes electorals a través dels canals de comunicació amb els socis que a aquests efectes el Cercle d’Economia ha posat a la seva disposició, els candidats han renunciat al dret que els atorga l’article 39 dels estatuts del Cercle d’Economia a exposar el seu programa durant l’Assemblea General convocada per al proper dia 12 de juliol.  

Per aquest motiu, el primer punt de l’ordre del dia que es tractarà durant l’Assemblea del 12 de juliol serà la votació de l’elecció de la nova Junta Directiva de l’associació, admetent-se com a vàlids els vots dipositats a les urnes a partir de les 10:00 hores del mateix dia i durant tota l’Assemblea fins les 19:00 hores. 

Les urnes amb els vots estaran custodiades en tot moment pels membres de la Mesa Electoral. 
 

2.- Manera d’exercir el dret de vot.  

Tal i com es va informar als socis del Cercle d’Economia en el moment de convocar les eleccions, el dret de vot només es podrà exercir a través de les paperetes i els sobres, lliurats a aquests efectes pel Cercle d’Economia. 

Per a preservar el secret del vot, s’informa que els vots s’hauran de col·locar dins els sobres editats amb el logotip del Cercle d’Economia, que seran els mateixos que, durant les votacions, els socis hauran de dipositar dins les urnes.  

Tot soci té dret a demanar, a partir del dimarts, 21 de juny, una de les paperetes i el sobre electoral editats pel Cercle d’Economia, si bé els socis que hagin rebut delegacions podran obtenir tantes paperetes i sobres com delegacions. En qualsevol cas, les paperetes i els sobres estaran a disposició de tots els socis que el dia de l’Assemblea electoral manifestin la seva intenció de votar presencialment.  
 

3.- La delegació de la representació.  

Els socis que han rebut delegacions en el format aprovat el 12 de maig per la Junta Directiva les han de presentar a la Mesa Electoral el dia de l’Assemblea, durant l’horari establert per a la votació (de 10:00 a 19:00 hores). Els sobres de les delegacions han d’estar correctament tancats i han de contenir la fotocòpia del document d’identitat del soci que delega i el sobre amb la papereta electoral editats pel Cercle d’Economia. Tant el soci que fa la delegació com el soci delegat hauran d’estar inclosos en el cens electoral. 

Sense perjudici de la validesa de les delegacions fetes a favor d’un altre soci, els socis també podran delegar la seva representació, de la forma descrita, en el president de la Mesa Electoral, lliurant personalment, des del dia 21 de juny i fins el dia 11 de juliol, el sobre de la delegació en la seu del Cercle d’Economia o en l’adreça que el Cercle habilitarà a Madrid, per facilitar que els socis puguin diepositar les seves delegacions sense desplaçar-se a la seu de l’Associació. 

Abans de l’Assemblea, els socis podran revocar qualsevol delegació que hagin atorgat, mitjançant la presentació d’un escrit de revocació signat i dirigit a la Mesa Electoral, seguint el format que facilitarà el Cercle.  

No s’admetrà més d’una delegació d’un mateix soci si no s’ha produït la revocació expressa i per escrit de les delegacions anteriorment conferides. 

Durant l’Assemblea electoral del dia 12 de juliol, els vots dipositats dins els sobres de les delegacions s’escrutaran després dels vots presencials, no computant-se els vots dipositats dins els sobres de les delegacions que hagin estat expressament revocades o hagin estat conferides per socis que hagin votat presencialment durant l’Assemblea. 

La  Mesa Electoral no farà públiques les informacions rebudes dels socis, que seran verificades durant l’escrutini. 
 

4.- Intervenció del President sortint del Cercle d’Economia durant l’Assemblea. 

Per no interferir en el transcurs normal de les votacions, a les 19:00 hores i un cop finalitzat l’horari habilitat per a votar, el president Javier Faus intervindrà i s’adreçarà als socis que estiguin reunits en l’Assemblea. 

A partir de les 19:00 hores, també començarà l’escrutini dels vots dipositats a les urnes, començant pels vots exercits presencialment. 

Finalitzat l’escrutini, la Mesa Electoral proclamarà el resultat de les eleccions i els membres de la nova Junta Directiva prendran possessió dels seus càrrecs. 

Agraint la vostra confiança quedem a la vostra disposició per a tot allò que us calgui. 

Ben cordialment,  

Salvador Alemany  

President de la Mesa Electoral  

Barcelona, 20 de juny de 2022